NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ DUBŇANY


 

                    

 

 

Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků areálu letního koupaliště Dubňany („dále jen koupaliště“) a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován, stejně jako pokyny zaměstnanců provozovatele. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré ustanovení návštěvního řádu a řídit se i pokyny zaměstnanců koupaliště Dubňany.

ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 1. Kapacita koupaliště činí maximálně 1 314 osob.
 2. Při naplnění kapacity koupaliště nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům.
 3. Šatny, sprchy a sociální zařízení odpovídají kapacitě koupaliště a jsou rozděleny na část pro ženy a část pro muže.
 4. Tento návštěvní řád vychází ze schváleného provozního řádu, který je v případě zájmu k dispozici v pokladně koupaliště.

ČLÁNEK 2 - VSTUP NA KOUPALIŠTĚ

 1. Doba provozu koupaliště je uvedena na elektronických stránkách http://www.koupalistedubnany.cz/ a dále pak je vyznačena u vchodu a u pokladny.
 2. Vstup na koupaliště je povolen pouze na platnou vstupenku, které je možno zakoupit v pokladně. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště pro veřejnost a končí 30 minut před jeho uzavřením, pokud si návštěvník zakoupí vstupenku později než 60 min. před ukončením provozní doby je povinen ukončení provozní dobu dodržet. V tomto případě se vstupné nemění. Za ztracené, poškozené nebo použité vstupenky se náhrada neposkytuje.
 3. Pokud překročí návštěvník lhůtu vymezenou k návštěvě platnou vstupenkou, započítá se mu za každou další započatou dobu vstupné dle platného ceníku.
 4. Dětem mladším 10 roků je přístup do bazénu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18ti let. Tento doprovod zodpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je tedy bez dozoru.
 5. Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., v platném znění, část třetí - § 11, je dětem do jednoho roku koupání v bazénech a brouzdališti zakázáno. Dále do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku; děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 6. Děti mají povolený přístup do bazénů od jednoho roku. Dětem od 1 roku a návštěvníkům všech věkových kategorií je do bazénu vstup povolen jen v plavkách. Je zakázáno koupání ve spodním prádle, tričku či jiném druhu oděvu či papírových plenách, které nejsou pro koupání určeny. Zejména jsou na koupacím úboru zakázány jakékoliv kovové prvky. Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu projít brodítkem a osprchovat se. Při použití nevhodného koupacího úboru může být návštěvník z bazénu vykázán.
 7. Na koupaliště nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.
 8. Použití koupaliště může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu koupaliště, čistotu bazénu a na mravně společenské zásady.
 9. Z koupaliště může být vykázán i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného. Přitom návštěvníci vždy plně zodpovídají za jimi způsobené škody. Popřípadě provedený přestupek může být oznámen příslušnému bezpečnostnímu orgánu k dořešení a případnému  potrestání.

10. Osobní věci si návštěvníci uschovávají ve skříňkách k tomu určených. Za volně odložené věci provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Cenné věci je možno uschovat v pokladně. Větší finanční obnosy a zvláště cenné předměty si však každý návštěvník musí uschovat jinde. Koupaliště na jejich úschovu není vybaveno.

ČLÁNEK 3 - PROVOZNÍ POKYNY

 1. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale se musí v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro neplavce.
 2. Svlékání a oblékání je povoleno pouze v šatnách a převlékacích kabinách.
 3. Každý návštěvník je povinen projít k bazénům přes brodítko a při tom před vstupem do bazénu použít očistnou sprchu.
 4. Skákání do vody je povoleno pouze na vyhrazeném místě ve skokanské části bazénu. Při použití vodních atrakcí dbejte o svou bezpečnost a o bezpečnost ostatních návštěvníků. Dodržujte písemné pokyny pro používání dané atrakce a pokynů obsluhy. Po areálu, zejména na vlhkých plochách, se z důvodu nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí pohybujte opatrně.
 5. Návštěvníci jezdí na skluzavce a tobogánu na vlastní nebezpečí. Musí tomu odpovídat jejich zdravotní stav. Jeli skluzavka mimo provoz je na ni přístup zakázán.
 6. Odpadky odkládejte do vyhrazených nádob.
 7. Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech. Zejména na travnatých plochách je kouření zakázáno. Nedopalky v celém areálu je zakázáno odhazovat mimo určené místa.
 8. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobné poranění ošetří, nebo přivolá odbornou pomoc.
 9. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Všechny osoby používají zařízení koupaliště na vlastní odpovědnost.

10. Za svévolné poškození, znečištění a ztráty půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit plnou náhradu jím způsobené škody. Za poškození zařízení a znečištění prostor koupaliště musí návštěvník zaplatit prokazatelnou náhradu škody, kterou mu předloží provozovatel.

11. Své přání a stížnosti, týkající se provozu a zaměstnanců koupaliště, napíší návštěvníci do knihy, která se nachází v pokladně.

12. Před opuštěním koupaliště je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.

13. Při zhoršení počasí se vstupné nevrací.

ČLÁNEK 4 - ZÁKAZ ČINNOSTI

 Na koupališti je zakázáno:

 1. Ohrožovat ostatní osoby fyzicky či hlukem.
 2. Zdržovat se v prostorách, které nejsou z bezpečnostních důvodů přístupny veřejnosti.
 3. Vcházet do oddělení nebo prostor určených výhradně pro druhé pohlaví.
 4. Vzájemně se srážet do vody, potápět ostatní návštěvníky a pobíhat po ochozech u bazénů.
 5. Je zakázán vstup na vydlážděnou oplocenou plochu kolem bazénů s dekami, jídlem a pitím.
 6. KOUŘIT mimo vyhrazené prostory.
 7. Ničit zeleň.
 8. Sportovat mimo vyhrazené prostory.
 9. Plivat na zem a do vody, močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat při koupání masti či jinak znečišťovat vodu a prostory koupaliště.

10. Odhazovat žvýkačky mimo odpadkové koše.

11. Praní a čištění prádla.

12. Stříhat si vlasy a provádět holení.

13. Brát sebou do bazénu nebo do vody a po plochách odhazovat skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků.

14. Přinášet jakékoliv hořlaviny či chemikálie, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.

15. Vodit s sebou na koupaliště psy nebo jiná zvířata.

16. Soukromě fotografovat jiné osoby nebo je jinak obtěžovat.

17. Přemísťovat svévolně zařízení a vybavení koupaliště.

18. Svévolně a bez nutnosti používat lékárničku první pomoci a vyžadovat od zaměstnanců služby a úkony odporující návštěvnímu řádu. Volat bez příčiny o pomoc.

19. V areálu koupaliště je zakázána jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech a jiných dopravních prostředcích.

20. Provádět jakékoliv prezentační a propagační akce a činnosti (zejména s politickým či reklamním obsahem) bez písemného souhlasu provozovatele.

21. Zdržovat se na koupaliště mimo otevírací dobu.

ČLÁNEK 5 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Zjistí-li zaměstnanec provozovatele, že návštěvník má u sebe nebo používá předměty, které odporují návštěvnímu řádu, odebere je do úschovy a vydá je návštěvníkovi až při jeho odchodu.
 2. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení koupaliště, které je majetkem Města Dubňany. Koupaliště slouží všem návštěvníkům bez rozdílu rasy a pohlaví.
 3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu koupaliště v Dubňanech a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

 

 Záchranná služba: 155    Hasiči: 150     IZS: 112

 

V Dubňanech,  červen 2022

                                                                                        Provozovatel: TS Dukos Dubňany,

                                                                                                                příspěvková organizace

                                                                                                      Palackého 1406

                                                                                                          696 03 Dubňany  

                                                                                                    IČ:712 32 818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKÝ BAZÉN

provozní předpis pro návštěvníky

 

 1. Rozměry velkého bazénu jsou 50 m x 21 m, hloubka je 1,6 m max a v 1,20 m min.

 2. Na velký bazén je povolen vstup dětí do 10-ti let (plavce i neplavce) pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let (zodpovědná osoba).

 3. Provozovatel může vyčlenit část bazénu podélných oddělením pouze pro plavce.

 4. Do bazénu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo
  kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou,
  osoby zahmyzené a osoby pod vlivem návykových látek.

 5. ed vstupem do prostorů bazénu provést o

 6. istu celého těla pod sprchami.

 7. Skákání do velkého bazénu z bo

 8. ních stran je zakázáno. Skákat se smí pouze ze startovacích bloků.

 9. Ve velkém bazénu je dále zakázáno:

 • používání předmětů nesouvisejících s klasickým plaváním (míčky, ploutve, šnorchly, potápěčské brýle …).

 • donášet jídlo a konzumovat je

 • používat skleněné lahve na pití

 1. Zjistí-li návštěvník jakoukoliv závadu, která by mohla omezit, nebo ohrozit ostatní návštěvníky, oznámí ji bezprostředně personálu koupaliště.

 2. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobné poranění ošetří, nebo přivolá odbornou pomoc.

 3. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TS Dukos Dubňany,

příspěvková organizace

Palackého č.p. 1406

696 03 Dubňany

IČ: 712 32 818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALÝ BAZÉN A BROUZDALIŠTĚ

provozní předpis pro návštěvníky

 

 1. Malý bazén je ve tvaru „L“ (23 m x 21 m, s max. hloubkou 1,20 m).

 2. Brouzdaliště je nádrž o rozměrech 5 m x 5 m, s max. hloubkou 20 cm) určená ke koupání malých dětí.

 3. Do malého bazénu a brouzdaliště nemají přístup nemocné děti, osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem návykových látek.

 4. Každé dítě musí při koupání používat vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou
  kolem nohou.

 5. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobné poranění ošetří, nebo přivolá odbornou pomoc.

 6. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

TS Dukos Dubňany,

příspěvková organizace

Palackého č.p. 1406

696 03 Dubňany

IČ: 712 32 818

 

 

 

 

 

 

TOBOGÁN a VELKÁ SKLUZAVKA

provozní předpis pro návštěvníky

 1. Návštěvníci jezdí na tobogánu a velké skluzavce na vlastní nebezpečí. Musí tomu odpovídat jejich zdravotní stav.

 2. Vodní tobogán a velkou skluzavku mohou samostatně používat osoby starší 10-ti let.

 3. Děti mladší 10-ti let mohou používat vodní tobogán pouze za doprovodu osob starších 18-ti let.

 4. Velkou skluzavku mohou používat děti starší 10-ti let, a to za doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let.

 5. Osoby jezdí jednotlivě, v intervalu cca 15 – 20 sec, a to dle pokynů dozoru na věži.

 6. Během jízdy na tobogánu a velké skluzavce je zakázáno klečení, stání a chytání se okrajů drah.

 7. Pokyn k nástupu na tobogán či velkou skluzavku dává dozor, a to podle situace v dojezdovém bazénu.

 8. Na vodním tobogánu a velké skluzavce se jezdí vleže na zádech, jízda hlavou dopředu je zakázána.

 9. Návštěvníci nesmějí mít na sobě, ani u sebe žádné ostré předměty, které by mohly poškodit dráhy tobogánu a velké skluzavky.

 10. Návštěvníci velké skluzavky a tobogánu se po dojezdu nesmí zdržovat v místě dopadu a místo dopadu musí urychleně opustit.

 11. Dojezdový bazén je rozdělen na dvě dojezdové dráhy dělícím lanem, je zakázáno podlézat toto dělící lano a přecházet z jednoho dojezdového prostoru do druhého.

 12. Dojezdový bazén neslouží k plavání a koupání.

 13. Vodní tobogán a velká skluzavka může být používána k jízdě pouze tehdy, proudí-li příslušnými koryty voda.

 14. Na nástupní plošině jsou návštěvníci se povinni chovat tak, aby nezpůsobili jiné osobě či sobě úraz.

 15. Nastoupení do dráhy tobogánu či velké skluzavky je přísně zakázáno.

 16. Návštěvníci před vstupem na nástupní věž jsou povinni očistit se přechodem přes brodítko, (aby nečistotami nesenými na nohách nepoškodili dráhy tobogánu a velké skluzavky).

 17. Sjezd z tobogánu či velké skluzavky nesmí dozor povolit, pokud by osoba sjíždějící z těchto vodních atrakcí mohla v dojezdovém bazénu někoho zranit.

 18. Na tobogán a velkou skluzavku nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem návykových látek.

 19. Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobné poranění ošetří, nebo přivolá odbornou pomoc.

 20. Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Všechny osoby používají tobogán a velkou skluzavku na vlastní odpovědnost.

 

 

                                              IČ: 712 32 818

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

Koupaliště Dubňany