Provozní řád koupaliště

 


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KOUPALIŠTĚ DUBŇANY


 

         Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků koupaliště Dubňany („dále jen koupaliště“) a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován, stejně jako pokyny zaměstnanců provozovatele. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat veškeré ustanovení návštěvního řádu a řídit se i pokyny zaměstnanců koupaliště Dubňany.

 

ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.    Kapacita koupaliště činí maximálně 1 240 osob.

2.    Při naplnění kapacity koupaliště nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům.

3.    Šatny, sprchy a sociální zařízení odpovídají kapacitě koupaliště a jsou rozděleny na část pro ženy a část pro muže.

4.    Tento návštěvní řád vychází ze schváleného provozního řádu – ze dne 30.06.2005, zn. HO/2914/05/HOK/po,  který je v případě zájmu k dispozici v pokladně koupaliště.

ČLÁNEK 2 - VSTUP NA KOUPALIŠTĚ

1.    Doba provozu koupaliště je uvedena na elektronických stránkách www.kouplistedubnany.cz a dále pak je vyznačena u vchodu a u pokladny.

2.    Vstup na koupaliště je povolen pouze na platnou vstupenku, které je možno zakoupit v pokladně. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště pro veřejnost a končí 30 minut před jeho uzavřením, pokud si návštěvník zakoupí vstupenku později než 60 min. před ukončením provozní doby je povinen ukončení provozní dobu dodržet. V tomto případě se vstupné nemění. Za ztracené, poškozené nebo použité vstupenky se náhrada neposkytuje.

3.    Pokud překročí návštěvník lhůtu vymezenou k návštěvě platnou vstupenkou započítá se mu za každou další započatou dobu vstupné dle platného ceníku.

4.    Dětem mladším 10 roků je přístup do bazénu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Tento doprovod zodpovídá za jejich bezpečnost a nenechává je tedy bez dozoru.

5.    Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., část třetí - § 11, je dětem do jednoho roku koupání v bazénech a brouzdališti zakázáno. Dále  do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku; děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

6.    Děti mají povolený přístup do bazénů od jednoho roku. Dětem od 1 roku a návštěvníkům všech věkových kategorií je do bazénu vstup povolen jen v plavkách. Je zakázáno koupání ve spodním prádle, tričku či jiném druhu oděvu či papírových plenách, které nejsou pro koupání určeny. Zejména jsou na koupacím úboru zakázány jakékoliv kovové prvky. Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu projít brodítkem a osprchovat se. Při použití nevhodného koupacího úboru může být návštěvník z bazénu vykázán.

7.    Na koupaliště nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

8.    Použití koupaliště může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu koupaliště, čistotu bazénu a na mravně společenské zásady.

9.    Z koupaliště může být vykázán i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného. Přitom návštěvníci vždy plně zodpovídají za jimi způsobené škody. Popřípadě provedený přestupek může být oznámen příslušnému bezpečnostnímu orgánu k dořešení a případnému  potrestání.

10. Osobní věci si návštěvníci uschovávají ve skříňkách k tomu určených. Za volně odložené věci provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Cenné věci je možno uschovat v pokladně. Větší finanční obnosy a zvláště cenné předměty si však každý návštěvník musí uschovat jinde. koupaliště na jejich úschovu není vybaveno.

ČLÁNEK 3 - PROVOZNÍ POKYNY

 

1.    Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale se musí v zájmu vlastní bezpečnosti zdržovat jen v prostorách pro neplavce.

2.    Svlékání a oblékání je povoleno pouze v šatnách a převlékacích kabinách.

3.    Každý návštěvník je povinen projít k bazénům přes brodítko a při tom před vstupem do bazénu použít očistnou sprchu.

4.    Skákání do vody je povoleno pouze na vyhrazeném místě ve skokanské části bazénu. Při použití vodních atrakcí dbejte o svou bezpečnost a o bezpečnost ostatních návštěvníků. Dodržujte písemné pokyny pro používání dané atrakce a pokynů obsluhy. Po areálu, zejména na vlhkých plochách, se z důvodu nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí pohybujte opatrně.

5.    Návštěvníci jezdí na skluzavce a tobogánu na vlastní nebezpečí. Musí tomu odpovídat jejich zdravotní stav. Jeli skluzavka mimo provoz je na ni přístup zakázán.

6.    Odpadky odkládejte do vyhrazených nádob.

7.    Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech. Zejména na travnatých plochách je kouření zakázáno. Nedopalky v celém areálu je zakázáno odhazovat mimo určené místa.

8.    Při potřebě poskytnutí jakékoliv první pomoci ihned vyhledejte plavčíka. Tento drobné poranění ošetří, nebo přivolá odbornou pomoc.

9.    Za škody, poranění a úrazy způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, pokynů plavčíka nebo jiné oprávněné osoby, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Všechny osoby používají zařízení koupaliště na vlastní odpovědnost.

10. Za svévolné poškození, znečištění a ztráty půjčených předmětů je povinen návštěvník zaplatit plnou náhradu jím způsobené škody. Za poškození zařízení a znečištění prostor koupaliště musí návštěvník zaplatit prokazatelnou náhradu škody, kterou mu předloží provozovatel.

11. Své přání a stížnosti, týkající se provozu a zaměstnanců koupaliště, napíší návštěvníci do knihy, která se nachází v pokladně.

12. Před opuštěním koupaliště je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.

13. Při zhoršení počasí se vstupné nevrací.

ČLÁNEK 4 - ZÁKAZ ČINNOSTI

 Na koupališti je zakázáno:

1.    Ohrožovat ostatní osoby fyzicky či hlukem.

2.    Zdržovat se v prostorách, které nejsou z bezpečnostních důvodů přístupny veřejnosti.

3.    Vcházet do oddělení nebo prostor určených výhradně pro druhé pohlaví.

4.    Vzájemně se srážet do vody, potápět ostatní návštěvníky a pobíhat po ochozech u bazénů.

5.    Je zakázán vstup na vydlážděnou oplocenou plochu kolem bazénů s dekami, jídlem a pitím.

6.    KOUŘIT mimo vyhrazené prostory.

7.    Ničit zeleň.

8.    Sportovat mimo vyhrazené prostory.

9.    Plivat na zem a do vody, močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat při koupání masti či jinak znečišťovat vodu a prostory koupaliště.

10. Odhazovat žvýkačky mimo odpadkové koše.

11. Praní a čištění prádla.

12. Stříhat si vlasy a provádět holení.

13. Brát sebou do bazénu nebo do vody a po plochách odhazovat skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků.

14. Přinášet jakékoliv hořlaviny či chemikálie, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.

15. Vodit s sebou na koupaliště psy nebo jiná zvířata.

16. Soukromě fotografovat jiné osoby nebo je jinak obtěžovat.

17. Přemísťovat svévolně zařízení a vybavení koupaliště.

18. Svévolně a bez nutnosti používat lékárničku první pomoci a vyžadovat od zaměstnanců služby a úkony odporující návštěvnímu řádu. Volat bez příčiny o pomoc.

19. V areálu koupaliště je zakázána jízda na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech a jiných dopravních prostředcích.

20. Provádět jakékoliv prezentační a propagační akce a činnosti (zejména s politickým či reklamním obsahem) bez písemného souhlasu provozovatele.

21. Zdržovat se na koupaliště mimo otevírací dobu.

 

ČLÁNEK 5 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.    Zjistí-li zaměstnanec provozovatele, že návštěvník má u sebe nebo používá předměty, které odporují návštěvnímu řádu, odebere je do úschovy a vydá je návštěvníkovi až při jeho odchodu.

2.    Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení koupaliště, které je majetkem Města Dubňany. Koupaliště slouží všem návštěvníkům bez rozdílu rasy a pohlaví.

3.    Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu koupaliště v Dubňanech a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

 

Záchranná služba: 155    

Hasiči: 150                      

IZS: 112

 

 

  V Dubňanech,  březen 2010

provozovatel:

TS Dukos Dubňany, příspěvková organizace 

 Palackého č.p. 1406

 696 03 Dubňany

                                                                                                                                  IČ: 712 32 818

NOVINKY

 • předpověď počasí

  18.6.2020

  Počasí Dubňany - Slunečno.cz


   

 • OTEVÍRACÍ DOBA

  18.6.2020

  Mimo prázdniny

  Po - Čt: 13:00 až 18:00

  Pátek   13:00 až  20:00

  Sobota: 09:00 až 20:00

  Neděle 09:00 až 19:00

  Prázdniny - červenec, srpen 2020:

  Po - Pá: 10:00 až 20:00

  So, Ne: 09:00 až 20:00

  .

  V případě špatného počasí má právo provozovatel otevírací dobu pozměnit.

  .


Najdete nás